Skogsfastigheter ingående i viltvårdsområde

Dela denna bostad på Facebook

3 skogsfastigheter med olika registernummer kan försäljas tillsammans eller var för sig. Ingår viltvårdsområde om ca 1462 ha. Enligt skogsbruksplan upprättad 2018 finns ett rotstående virkesförråd om ca 9131 m3sk/ha

Ås  Ås, Eda

Utgångspris

3 500 000 kr
John Erik Carlsson
John Erik Carlsson
Fastighetsmäklare
070-5520203
john-erik.carlsson@agenturfast.se

Servitut/ planbestämmelser

Rättigheter-förmån:
Officialservitut Väg Avtalsservitu Upplagsplats m m (Ås 1:59)
Rättigheter-last:
Ledningsrätt Starkström
Gemensamhetsanläggning:
Eda Lilla Hög GA:1.
Skattetal: Öre, penningar 21:21. (Ås 1:38)
Skattetal Öre, penningar 20 (Ås 1:59)
Skattetal Öre, penningar 18:8 (Ås 1:68)

Ekonomi

Taxeringsvärde
3 256 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övriga upplysningar

Undersökningsplikt
Det åligger en köpare att besiktiga fastigheten och förvissa sig om dess gränser, arealer, skoglig data och skick i övrigt. Lämnade uppgifter om skoglig data är okulärt uppskattade och fritar inte någon köpare från dennes undersökningsplikt.
Jakt
Ingår i Ås viltvårdsområde om 1462 ha.

Taxeringsvärden

Skogsmark
3 230 000 kr
Impediment
8 000 kr
Åkermark
14 000 kr
Betesmark
4 000 kr

Arealer

Skogsmark
Enligt skogsbruksplan upprättad 2018-10-15 är den produktiva arealen 56,1 ha och med ett rotstående virkesförråd om ca 9131 m3sk.( medeltal 163 m3sk/ha) Granskogen dominerar med ca 6368 m3sk vilket motsvarar 69% av virkesförrådet. Tallen utgör 24% och resterande 7% utgörs av lövskog.
Medelboniteten är uppskattad till 6,3 m3sk/ha och år.
Större delen av skogen är mellan 40 70 år, (se vidare i skogsbruksplanen)
Impediment

Areal enligt skogsbruksplan, 9,4 ha övervägande del utgörs av myrmark.

Inägomark

Areal 2,3 ha. Brukningsvärde: Normalt. Dränering: Otillfredställande.

Övrig areal

Areal 2 ha.

Övrigt

Fastigheterna kan säljas tillsammans men bud kan även läggas på varje fastighet.

Typ:
Skogsfastighet – inriktning Skog
Fast.beteckning:
Ås 1:38, 1:59, 1:68
Adress:
Ås
Område:
Ås
Pris:
3 500 000 kr som utgångspris
Exteriörbild
HitCounter