Obebyggd skogsfastighet om ca 14,7 ha varav 14,7 ha produktiv skogsmark. Jakträtt!

Dela denna bostad på Facebook

Obebyggd skogsfastighet om ca 14,7 ha varav 14,7 ha produktiv skogsmark.
Virkesförråd 2478 m³sk. Bonitet 5,7 m³sk/ha. Största delen av fastigheten utgörs av tallskog (56%) med inslag av gran (23%) samt löv(21%). Se skogsbruksplanen för ytterligare information kring skoglig data. Jakträtt!

Fastigheten har gräns mot Långtjärnet.

Fastigheten kommer att säljas via fastighetsreglering då fastigheten idag är en del av en större fastighet med bostadshus som ej ingår i försäljningen.

Öjenäs  Öjenäs, Eda

Utgångspris

595 000 kr
Anders Grenhage
Anders Grenhage
Fastighetsmäklare
070-6488265
anders.grenhage@agenturfast.se

Servitut/ planbestämmelser

Gemensamhetsanläggning:
Eda Öjenäs GA:1.
Skattetal: Öre, penningar 23:8.

Ekonomi

Taxeringsvärde
1 398 000 kr
Typkod
120, Lantbruksenhet, bebyggd

Övriga upplysningar

Undersökningsplikt
Det åligger en köpare att besiktiga fastigheten och förvissa sig om dess gränser, arealer, skoglig data och skick i övrigt. Lämnade uppgifter om skoglig data i skogsbruksplanen är uppräknade på äldre plan och uppskattade och fritar inte någon köpre från dennes undersökningsplikt.
Jakträtt
Jakträtt på fastigheten

Taxeringsvärden

Bostad
318 000 kr
Tomtmark bostad
72 000 kr
Skogsmark
903 000 kr
Impediment
12 000 kr
Åkermark
38 000 kr

Arealer

Skogsmark

Produktiv skogsmark ca 14,7 ha.

Virkesförråd 2478 m³sk.

Bonitet 5,7 m³sk/ha

Tall 1388 m³sk 56%.
Gran 577 m³sk 23%
Löv 513 m³sk 21%

Uppgifterna enligt ovan är hämtade från skogsbruksplanen. Se bifogad skogsbruksplan för ytterligare skoglig information.

Övrigt

Observera att taxeringsvärden blir missvisande då taxeringsvärdena omfattar hela fastigheten Öjenäs 1:74. Efter avstyckning eller fastighetsreglering kommer därför taxeringsvärdet ändras.

Typ:
Obebyggd skogsfastighet
Fast.beteckning:
Del av Öjenäs 1:74 (Skifte nr 2)
Adress:
Öjenäs
Område:
Öjenäs
Pris:
595 000 kr utgångspris
Karta
Karta
Karta
HitCounter