Skogsfastighet ingående i viltvårdsområde

Dela denna bostad på Facebook

Skogsfastighet ingående i viltvårdsområde om ca 2510 ha samt i fiskesamfällighet. Fastigheten har strand i sjöarna Helgesjön, Nordsjön samt Tannsjön. I Tannsjön finns även en liten holme.
Enligt skogsbruksplan upprättad 2012 och reviderad 2017 finns på fastigheten ett rotstående virkesförråd om ca 9600 m3sk.
l

Hångstad  Skillingmark, Eda

Utgångspris

2 850 000 kr
John Erik Carlsson
John Erik Carlsson
Fastighetsmäklare
070-5520203
john-erik.carlsson@agenturfast.se

Servitut/ planbestämmelser

Gemensamhetsanläggning:
Eda Bergerud GA:1, ändamål vägar.
Eda Boda GA:1, ändamål väg.(lantmäteriförrättning pågår)
Eda Hångstad FS:6, ändamål fiske, ingår med 5,289%
Eda Hångstad GA:4, ändamål väg. andel 18 av 336 registrerade.
Eda Hångstad S:11, ändamål jordtag, andel 0,015%
Eda Hångstad S:12, ändamål plan, andel 0,015%
Eda Hångstad S:13, ändamål plan, andel 0,015%
Eda Hångstad S:14, ändamål gångväg, andel 0,015%
Eda Hångstad S:15, ändamål källa med väg, andel 0,015%
Eda Hångstad S:16, ändamål källa med väg, andel 0,015%
Eda Hångstad S:4, ändamål vägar, andel 5,289%
Eda Hångstad S:8, ändamål jordtag, andel 5,289%.
Skattetal: Öre, penningar 50:18,68.

Ekonomi

Taxeringsvärde
2 500 000 kr
Typkod
120, Lantbruksenhet, bebyggd

Övriga upplysningar

Avvikande areal
Enligt taxeringen utgör fastighetens areal 57 ha. Dock har fastighetsreglering gjorts så att fastighetens areal nu är ca 53 ha.
Undersökningsplikt
Det åligger en köpare att besiktiga fastigheten och förvissa sig om dess gränser, arealer, skoglig data och skick i övrigt. Lämnade uppgifter om skoglig data är okulärt uppskattade och fritar inte någon köpare från dennes undersökningsplikt.
Jakt och fiske
Ingår i Skillingmarks norra viltvårdsområde om ca 2510 ha. Ingår i fiskesamfällighet Eda Hångstad FS:6.
Förvärvstillstånd
Fastigheten belägen i glesbygdsområde varför förvärvstillstånd från länsstyrelsen krävs.Vissa undantag finns.
Taxeringsvärde
Taxeringsvärdet är ej uppdaterat efter fastighetsregleringen där bostadsdelen reglerats bort.

Taxeringsvärden

Skogsmark
2 489 000 kr
Impediment
11 000 kr

Arealer

Skogsmark m.m.
Den produktiva arealen uppgår till 45,6 ha. Virkesförrådet är uppskattat till ca 9600 m3sk. (210 m3sk/ha)
Granskogen dominerar med ca 7200 m3sk vilket motsvarar 75% av virkesförrådet.
Tallen utgör 20%, resterande 5% utgörs av lövskog.
Medelboniteten är uppskattad till 7,0 m3sk/ha och år. Åldersfördelningen är jämn med en större andel medelålders 40-70 år. Se vidare. i sammanställning och åldersfördelning.
Vad gäller skogsvård, avverkning och tillväxt, skogsproduktionsmål, kulturvärden samt naturvärde-naturvårdsmät hänvisas till skogsbruksplan samt kommentarer till densamma.
Impediment

Areal 6,8 ha och utgörs av myr/kärr/mosse..

Övrig areal

Areal 0,1 ha utgörs av väg och kraftledning.

Typ:
Obebyggd skogsfastighet – inriktning Skog
Fast.beteckning:
Hångstad 1:109
Adress:
Hångstad
Område:
Skillingmark
Pris:
2 850 000 kr som utgångspris
Försättsbild Ej från fastighet
Karta
Karta
Karta
HitCounter